Black Ribbon
WBL คือ การเรียนรู้ที่ใช้การนำเสนอแบบเว็บคือเขียนด้วยภาษา html แสดงผ่านตัวอ่านที่เรียก Browserที่อ่านได้แบบมัลติมีเดีย ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาถ้าอ่านผ่านBrowserทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

KruApichat

Web-Based Learning (WBL)

          

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง30249 จำนวน 1 หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 แผนการเรียน : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปี 2551 (สาระเพิ่มเติม)

เข้าสู่รายวิชา

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ รหัสวิชา ง32267 จำนวน 1 หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 แผนการเรียน : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปี 2551 (สาระเพิ่มเติม)

เข้าสู่รายวิชา

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

รายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ รหัสวิชา ง30244 จำนวน 1 หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 แผนการเรียน : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปี 2551 (สาระเพิ่มเติม)

เข้าสู่รายวิชา

การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์

รายวิชาการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง32268 จำนวน 1 หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 แผนการเรียน : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปี 2551 (สาระเพิ่มเติม)

เข้าสู่รายวิชา

ก่อนที่เราจะเรียนรู้อะไร เราจะต้องสนใจใคร่รู้ในสิ่งนั้นเสียก่อน การเรียนรู้ก็คือการเล่นกับแนวคิด และสิ่งที่เป็นวัตถุ การมีอิสระที่จะเลือกในสิ่งที่อยากรู้จึงมีความสำคัญ.

ถามตัวเองหรือยัง เก่งอะไร ชอบอะไร ถนัดอะไร ?

การศึกษาที่สมบูรณ์นั้น เกิดจากประสบการณ์ทางสังคม คนเราเรียนรู้ซึ้งกันและกัน ไม่มีบทเรียนใดที่สำคัญไปกว่าบทเรียนที่เราได้รับจากสภาพความเป็นจริงของชีวิต

ยิงเพื่อเข้าเว็บไซต์

สำหรับสมาชิก(นักเรียน)